РЪКОВОДИТЕЛ УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ С ТЕЛЕКОМ ПРОФИЛ

Отговорности:

·         Планира и координира всички дейности по ръководените от него проекти;

·         Изпълнява пред-проектни проучвания и анализи; предварителна комуникация с клиенти/доставчици, технически предложения, договори с подизпълнители и поддоставчици;

·         В качеството си на проектен ръководител координира и участва активно в изготвянето на проектните планове като план за управление на проекта, детайлен план-график, комуникационен план, план за управление на риска, финансов план и други;

·         Управлява използването на необходимите за проекта ресурси;

·         Отговаря за официалната кореспонденция по проекта и комуникацията с клиента;

·         Активно следи за спазването на предварително зададените срокове и изисквания за изпълнението на проектите;

·         Контролира ефективното управление и разходване на финансовите ресурси по проекта;

·         Води необходимата отчетност и изготвя доклади за изпълнението на проекта, включително финансови отчети;

·         Поддържа добри партньорски взаимоотношения с представители на други организации, партньори или страна по проектите, които ръководи;

·         Отговаря за финансовия резултат постигнат от възложените му проекти;

·         Съчетава техническите познания с търговски умения, за успешно консултиране на клиентите преди, по време и след продажбата/сделката за даден продукт или услуга.

 

Изисквания:

·         Опит в управлението на проекти;

·         Комуникативност и умение за координиране на дейности и екипи;

·         Познаване на съвременните информационни технологии и продукти;

·         Висше техническо образование в областта на телекомуникациите, IT или сходна специалност;

·         Опит с чужди фирми и познаване на световните доставчици на телекомуникационно оборудване;

·         Познаване на големите български клиенти на телекомуникационни мрежи и услуги;

·         Опит с комплексни технически решения или спецификации за големи телекомуникационни и инфраструктурни проекти;

·         Отлично владеене на английски език;

·         Минимум опит в ръвководенето на проекти в областта на телекомуникациите: 2 години;

·         Минимум опит в областта на телекомуникациите: 5 години;

·         Отлична компютърна грамотност – MS Office, MS Project;

·         Умение за работа по множество задачи и приоритизиране на задачите;

·         Аналитично мислене и способност за вземане на решения;

·         Ефективна работа и поемане на отговорност;

·         Лоялност към фирмата.

 

Предимства:

 

·         Сертификати PMI, Prince2, IPMA;

 

Ние Ви предлагаме:

 

·         Възможност за изява и развитие във високотехнологична българска компания;

·         Работа в конкурентна и развиваща се среда;

·         Възможност за допълнителна квалификация и обучения;

·         Атрактивно заплащане и отлични условия на работа в екип от динамични и доказани професионалисти.

 

Автобиографиите ще бъдат третирани с необходимата поверителност.

Ще се свържем само с предварително одобрените кандидати.
„Балкантел“ OOД гарантира поверителността на кандидатите, според изискванията на Закона за защита на личните данни.