СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВЛАКОВОТО ДВИЖЕНИЕ

Системи за железопътна осигурителна техника

Изпълняваме широк спектър от дейности свързани със специфичните задачи  поставени от жп транспорт като проектиране, поддръжка и експлоатация на обектите и най-вече осигуряване безопасността на влаковото движение

  • Цялостно проектиране и модернизация на осигурителните системи в гари и междугария, на един жп участък;
  • Проектиране и изграждане на маршрутно компютърни централизации за гарите (независимо от производителя на  апаратурата) и отговарящи на изискванията за степен на безопасност не по-ниска от SIL 4;
  • Проектиране и изграждане на системи за контрол на жп участъци на базата на броене на оси и замяна на съществуващите релсови вериги с броячи на оси;
  • Проектиране, изработване  и изграждане на система за предаване на данни (информация и управление)  на автоматично прелезно устройство по оптичен кабел;
  • Организация на гаранционно, след гаранционно обслужване и при желание на клиента, цялостна поддръжка на внедрените системи;
  • Прилагане в проектите на нови, ефективни в експлоатация стрелкови електрически обръщателни апарати;
  • Приложение на нови енергоикономични светофори в жп транспорта;
  • Изпълнение съпътстващи дейности като: проектране, дизайн, инсталация (включително на кабелни мрежи), монтаж ( на външни и вътрешни съоръжения) , въвеждане в експлоатация и гаранционно и следгаранционно обслужване на системите в жп транспорт;
  • Доставка на инструменти за поддръжка, измерване и тестване на системите;

Всички дейности по проектиране, производство, строителство и сервизно обслужване съблюдават и гарантират спазването на стандартите CENELEC :  БДС EN 50126; БДС  EN 50128;  БДС EN 50129; Продукцията ни е подложена на  високоефективни лабораторни изпитания и тестови изпитания в реални условия, и се намира в редовна експлоатация .