Табло за далечна информация по оптичен кабел

Предназначение:

  • Подаване на дежурния ръководител в най-близката гара на светлинна и звукова индикация за състоянието на автоматичното прелезно устройството АПУ;
  • За дистанционно отваряне на прелеза при установена неизправност или повреда;
  • Осигурява преноса на информация за състоянието на АПУ до дежурния ръководител;
  • Осигурява възможността на дежурния ръководител да отвори прелеза чрез използване на бутон далечно отваряне БДО, съгласно съществуващите наредби;
  • следене на състоянието на АПУ по показанията на таблото за далечна информация.
Категория:

Описание

Табло за далечна информация по оптичен кабел ТДИОК е предназначено за:

Подаване на дежурния ръководител в най-близката гара на светлинна и звукова индикация за състоянието на автоматичното прелезно устройството АПУ;
за дистанционно отваряне на прелеза при установена неизправност или повреда;

ТДИОК осигурява:

Преноса на информация за състоянието на АПУ до дежурния ръководител;
Възможността на дежурния ръководител да отвори прелеза чрез използване на бутон далечно отваряне БДО, съгласно съществуващите наредби;
следене на състоянието на АПУ по показанията на таблото за далечна информация.

Основни функционални възможности на ТДИОК:

Съчетава функциите на пренос на данни по оптика и предлага графичен потребителски интерфейс за визуализация.
Изградено е на микропроцесорна база и позволява доразвиването на нови функции и интерфейси за обогатяването на информацията за състоянието на прелеза и за създаване на  възможности за включване на допълнителни функции и услуги;
Монтира се директно на клемите на линейните проводници от страна АПУ и страна Гара.
Не изисква промени в наредбите за организация и работа и в утвърдената методология за работа с ТДИ.
Системата не влияе на безопасността на работа при управление на влаковото движение.